GFT-containers kunnen nog steeds aan huis gechipt worden

In de loop van 2019 stapt Ibogem over op het DIFTAR-systeem voor GFT-afval. Dat betekent dat je vanaf dat moment betaalt voor het afval dat je produceert. Om dat mogelijk te maken, moeten alle GFT-containers in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht gechipt worden. Voor iedere straat waren er zo twee chiprondes voorzien. De inwoners wiens GFT-container niet buitengezet was en dus niet-gechipt was, zouden zelf naar Ibogem moeten gaan om hun GFT-container alsnog te laten chippen

Maar sp.a gemeenteraadslid Issam Benali kreeg verschillende reacties van inwoners die hun GFT-bak hadden buitengezet en die toch niet gechipt was. De voorzitter van Ibogem, Roger Heirwegh, bevestigde dat niet alle containers gechipt waren geraakt. Er waren immers veel meer containers dan Ibogem had ingeschat en de werknemers van Ibogem hadden het werk niet rond gekregen.

Aangezien de fout niet bij de inwoners ligt, maar bij een verkeerde inschatting van Ibogem lijkt het logisch dat Ibogem zelf een oplossing zoekt. “Het zou niet correct zijn om deze mensen zich te laten verplaatsen naar Ibogem met een GFT-container”, stelde gemeenteraadslid Benali. Voorzitter Roger Heirwegh antwoordde hier positief op en stelde dat iedereen die zijn gegevens doorgeeft aan Ibogem, op een lijst zal komen en dat Ibogem ter plaatse zal komen om alsnog de GFT-containers te chippen. Gemeenteraadslid Benali roept daarom alle betrokkenen op om zich te melden bij Ibogem.

Alternatief zoeken voor affakkelen in de haven

Heel wat Beverenaars waren de voorbije weken zeer bezorgd over het affakkelen in de haven. Een technisch defect zou aan de oorsprong hiervan liggen. Maar de bezorgdheid over het affakkelen bestaat al veel langer. In het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016 dat onderschreven werd door het gemeentebestuur staat als één van de ideeën: “De vlam van de Fina doven. Oplossing zoeken voor energieverlies door affakkelen”

Ditmaal ging het weliswaar om een fakkel van Total, maar de problematiek is dezelfde. Naast de lichthinder, maken veel inwoners zich zorgen over de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt bij het affakkelen een massa broeikasgassen en fijnstof de lucht in geblazen. En dat heeft een impact op de gezondheid van de Beverenaar, want het fijnstof stopt niet aan de gemeentegrens. Maar bovendien wordt er veel energie verspild, vindt sp.a gemeenteraadslid Issam Benali.

De reactie van de Beverse burgemeester in de pers vond raadslid Benali teleurstellend: “Het aantal incidenten is fors gedaald maar af en toe kan er natuurlijk nog altijd iets fout lopen zoals vandaag. Een havengebied brengt economische welvaart met zich mee maar we moeten er ook de nadelen bijnemen.” (HLN 10/01/2019) Volgens raadslid Benali is deze situatie echter niet onoverkomelijk. Hij vraagt het gemeentebestuur om de piste te verkennen waarbij de restgassen omgezet worden in energie in plaats van ze af te fakkelen. Het bedrijf Holland Renewable Energy Technologies, gevestigd in de Rotterdamse haven, verkoopt bijvoorbeeld een systeem dat restgassen op een veilige en milieuvriendelijke manier omzet in energie.

Raadslid Benali vroeg de burgemeester om zijn nieuwe zitje in het Havenbestuur te benutten om de problematiek van het affakkelen ter sprake te brengen. Of om op zijn minst contact op te nemen met Total om mogelijke pistes te verkennen. Burgemeester Van De Vijver bleek echter niet zinnens om het probleem aan te pakken. Volgens hem is het technisch niet mogelijk om het affakkelen te vermijden. Nochtans zijn wereldwijd bedrijven, waaronder Total zelf, bezig met projecten om deze gassen om te zetten in elektriciteit, LNG of zelfs waterstof. Raadslid Benali vindt dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid niet opneemt en het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016, dat hij zelf ondertekend heeft, tekort doet.

Wie zorgt voor de mantelzorger?

Helping hands, care for the elderly concept

Tijd voor een mantelzorgpremie en betere ondersteuning van mantelzorgers in #Beveren. In Vlaanderen zijn er ongeveer 600.000 mantelzorgers die de zorg van een naaste op zich nemen, ook in Beveren. Maar die hebben een betere ondersteuning nodig. Want je werk en gezin combineren met de zorg voor iemand kan zeer zwaar zijn. Bovendien hebben mantelzorgers het financieel vaak moeilijk. Op mijn vraag voor een mantelzorgpremie wou het gemeentebestuur niet ingaan, maar ze zal wel bekijken hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden. Voor Groen-sp.a moet het volgende gemeentebestuur werk maken van een echt mantelzorgbeleid.

Lees meer: https://www.hln.be/…/voorlopig-geen-gemeentelijke-mantelzo…/

Strijd tegen sociale dumping, ook in Beveren

grote-foto-p2-lokaal-artikel-2

Op de gemeenteraad werden de lastvoorwaarden vastgesteld voor de bouw van het nieuwe administratief centrum. Op basis van deze voorwaarden kunnen bouwaannemers offertes indienen. De kost van het nieuwe administratief centrum wordt geraamd op 43.130.671,60 euro. Vele bedrijven en werknemers zullen maandenlang in de weer zijn. Dat kan dus best op een sociale en milieuvriendelijke manier gebeuren.

Op aansturen van raadslid Benali besliste de gemeenteraad dat aannemers die een offerte indienen, een toelichting zullen moeten geven op welke manier zij inspanningen zullen leveren inzake milieuprestaties. Zij zullen moeten aangeven of ze inspanningen doen om milieuvriendelijke producenten te selecteren, om milieuvriendelijke constructiemethodes te hanteren, om transporten van en naar de werf te reduceren en of ze een actief recyclagebeleid zullen toepassen.

Om het project sociaal te omkaderen zullen de uitvoeringsvoorwaarden van het lastenboek uitgebreid worden met een tekst waarin de inschrijver zich er toe verbindt om toe te zien op de 5 basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens de volledige uitvoering van de opdracht en doorheen de ganse toeleveringsketen. Die 5 basisnormen zijn: het verbod op dwangarbeid, het recht op vakbondsvrijheid, het recht van organisatie en collectief overleg, het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning en de minimumleeftijd voor kinderarbeid.

Er is nog een lange weg te gaan om de aanbestedingsdossiers van de gemeente Beveren goed te omkaderen op sociaal en milieuvlak. Maar deze beslissing betekent wel een stap vooruit in de strijd tegen sociale dumping in onze gemeente.

Groen-sp.a keurt OCMW-begroting niet goed

notelaar

Groen-sp.a keurde de OCMW-begroting voor 2016 niet goed. Raadslid Issam Benali maakte duidelijk dat de fractie tegenstemde omwille van prijsverhogingen. Benali hekelt de verhoging van de huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht. “Bovendien zal het OCMW proberen om de opbrengsten van de voorzieningen te optimaliseren. Het is nog niet geheel duidelijk hoe dit zal gebeuren, maar voor Groen-sp.a mogen de rusthuisbewoners en andere gebruikers hiervan niet de kosten van dragen”, stelt Benali.

Volgens OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V) gaat het alvast niet om een verhoging van de ligdagprijzen. Voor raadslid Benali is dit laatste positief nieuws, het betekent dat de OCMW-voorzitter is teruggekomen op zijn eerder voornemen om de ligdagprijzen te verhogen.

Tijd voor elektronisch stemmen in Beveren

20140528-114748-42468681.jpg

In Beveren wordt nog steeds met potlood en papier gestemd. Dit zorgt er voor dat achter de schermen ná het kiezen heel wat bijzitters stemmen moeten tellen. Dit tellen duurt soms tot middernacht! Bovendien is het tellen van vooral de voorkeurstemmen niet zo precies.

Bij het tellen van de stemmen van de verkiezing voor het Vlaams parlement in Beveren werd een test gedaan met het elektronisch tellen van de stembrieven. Daarbij moesten papieren stembrieven door de bijzitters ingevoerd worden in een computer in plaats van met pen en papier geteld. Als getuige zat ik zelf in zo’n telbureau. Om 20u waren zij nog maar halfweg, terwijl het telbureau ernaast dat op de traditionele manier werkte, reeds om 18u30 gedaan had.

Dit systeem, een halfslachtige ‘elektronische’ oplossing heeft dus gezorgd voor zeer veel vertraging met gefrustreerde bijzitters als gevolg. Ik heb op de gemeenteraad voorgesteld om dit systeem negatief te evalueren. De burgemeester was niet zo negatief over dit concept. De mensen die hebben moeten tellen tot 23u zullen alleszins zijn mening niet delen.

Wat onze Groen-sp.a-fractie betreft, toont dit nog eens de nood aan om over te gaan tot elektronisch stemmen in Beveren en de automatische verwerking van de gegevens die daar bij hoort. Enkele jaren geleden kreeg het gemeentebestuur de kans van de Vlaamse overheid om in het elektronisch stemmen in te stappen en heeft die toen laten liggen. Ondertussen is ook gebleken dat elektronisch stemmen in Vlaanderen zo goed als foutloos verloopt. Daarom vroeg ik op de gemeenteraad om bij een nieuw aanbod de kans te grijpen. De burgemeester bleef hier echter zeer onduidelijk over.

Het is tijd dat we als gemeente de 21e eeuw binnentreden en dat we stoppen om mensen onnodig een volledige dag te belasten met het tellen van papieren stemmen. Voor de volgende verkiezingen zetten we dit terug op de agenda!

Minder werk voor Wase Werkplaats

Afbeelding

Het gemeentebestuur van Beveren heeft een nieuw contract afgesloten met de Wase Werkplaats voor groenonderhoud en de schoonmaak van straten en pleinen in 2014. Het gaat onder meer om het groenonderhoud in de verschillende sportzones, het kasteeldomein Cortewalle, speelpleinen en de verschillende begraafplaatsen.

Het vorige contract met de Wase Werkplaats was goed voor 530.000 euro. De gemeente moest echter op alle uitgaven 10% besparen. Het nieuwe contract is 403.000 euro waard, zo’n 24% minder dan het oude contract. Gemeenteraadslid Issam Benali (Groen-sp.a) vreest de gevolgen voor de tewerkstelling. Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) gaat een deel van het oude contract naar een andere sociale werkplaats. “We nemen onze verantwoordelijkheid wat sociale tewerkstelling betreft, andere gemeenten niet. Het is dan ook niet eerlijk om te stellen dat Beveren, omdat er nu bespaard wordt, als verantwoordelijke wordt aangewezen. We zijn nog steeds de grootste klant van de Wase Werkplaats”, benadrukt hij.

Volgens OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V) is de werkplaats zich bewust van de gevolgen en zal zij als commerciële organisatie nieuwe klanten moeten zoeken. (PKM)

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beveren/minder-werk-voor-wase-werkplaats-a1891080/

Meer sociaal verantwoord uitbesteden in Beveren: burgemeester steunt mijn oproep

nettoyage

Het Laatste Nieuws 30/05/2013

De gemeente Beveren besteedt meer taken zoals schoonmaak, groenonderhoud en bewaking uit aan externe ondernemingen. Groen-sp.a vraagt nu om op een maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met het personeel in onderaanneming. “Dat kan door sociale criteria op te leggen aan de aannemers”, zegt gemeenteraadslid Issam Benali. Hij vraagt ook een verbod voor werken met meerdere onderaannemers. “Vaak weten we nauwelijks nog wie het werk moet uitvoeren.”

De burgemeester bevestigde dat er bij het uitbesteden van opdrachten sociale verbeteringen mogelijk zijn. De Vlaams Belang-fractie gaat alvast niet akkoord op het punt van onderaannemingen. “De aannemer wordt beknot in zijn recht van ondernemen. Het is niet aan de gemeente om te beslissen hoe die een werk moet uitvoeren”, vindt André Buyl. “Als een aannemer de opdracht krijgt voor het ruimen van grachten, moet hij altijd een beroep kunnen doen op een andere firma. Er zijn mogelijkheden genoeg om sociale controle uit te voeren zoals alleen samenwerken met erkende aannemers.”

Wordt vervolgd!

Meer info, zie mijn tussenkomst in de gemeenteraad: https://issambenali.wordpress.com/2013/03/27/gemeenteraad-26032013/

Gemeenteraad 30/04/2013

Op 30 april vond een voor Groen-sp.a zeer vruchtbare gemeenteraad plaats. We kwamen tussen over de volgende onderwerpen.

–          een voorstel om tickets te verloten voor de gemeentelijke skybox op de Freethiel

–          een vraag over het recente geval van zinloos geweld

–          een vraag over het advies van de Auditeur van de Raad van State tot schorsing van het PRUP voor de glastuinbouwzone in Melsele

–          een vraag over afgesloten buurtwegen

–          een vraag voor een commissie over het parkeerbeleid

–          een vraag voor een commissie over de financiële toestand van Waasland-Beveren

–          een vraag over klachten over te hoge snelheid in bepaalde straten

–          een vraag over een vrachtwagenverbod in de dorpskernen bij tolvrij maken van Liefkenshoek

–          een tussenkomst over de stand van zaken van de gemeentefinanciën

–          een tussenkomst over de meerkost voor de actualisering van het mobiliteitsplan

–          een tussenkomst over de verkavelingsaanvraag tussen Gaverlandwegel, Van Puymbroecklaan en Dijkstraat in Melsele

–          een tussenkomst over de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

  Lees verder “Gemeenteraad 30/04/2013”

Gemeenteraad 02/01/2013

Op 2 januari vond de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Deze in hoofdzaak ceremoniële raad had als belangrijkste agendapunten:

– Mededeling van de benoeming van de burgemeester: Marc Van De Vijver (CD&V) volgt zichzelf op
– Installatie van de raadsleden: Naast mijzelf (zie foto) hebben voor het kartel Groen-sp.a ook Kristien Hulstaert en Ludo De Block de eed afgelegd. Geert Noppe verblijft momenteel in het buitenland en legt de eed op een volgende gemeenteraad af. Voor de volledige lijst van raadsleden klik hier
– Verkiezing van de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Klik hier voor een overzicht van het nieuwe college
– Tenslotte werden de OCMW-raadsleden verkozen. Voor Groen-sp.a zal Tony Vyt 6 jaar in de OCMW-raad zetelen.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 januari. Dan begint het echte werk!

20130103-121055.jpg