GFT-containers kunnen nog steeds aan huis gechipt worden

In de loop van 2019 stapt Ibogem over op het DIFTAR-systeem voor GFT-afval. Dat betekent dat je vanaf dat moment betaalt voor het afval dat je produceert. Om dat mogelijk te maken, moeten alle GFT-containers in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht gechipt worden. Voor iedere straat waren er zo twee chiprondes voorzien. De inwoners wiens GFT-container niet buitengezet was en dus niet-gechipt was, zouden zelf naar Ibogem moeten gaan om hun GFT-container alsnog te laten chippen

Maar sp.a gemeenteraadslid Issam Benali kreeg verschillende reacties van inwoners die hun GFT-bak hadden buitengezet en die toch niet gechipt was. De voorzitter van Ibogem, Roger Heirwegh, bevestigde dat niet alle containers gechipt waren geraakt. Er waren immers veel meer containers dan Ibogem had ingeschat en de werknemers van Ibogem hadden het werk niet rond gekregen.

Aangezien de fout niet bij de inwoners ligt, maar bij een verkeerde inschatting van Ibogem lijkt het logisch dat Ibogem zelf een oplossing zoekt. “Het zou niet correct zijn om deze mensen zich te laten verplaatsen naar Ibogem met een GFT-container”, stelde gemeenteraadslid Benali. Voorzitter Roger Heirwegh antwoordde hier positief op en stelde dat iedereen die zijn gegevens doorgeeft aan Ibogem, op een lijst zal komen en dat Ibogem ter plaatse zal komen om alsnog de GFT-containers te chippen. Gemeenteraadslid Benali roept daarom alle betrokkenen op om zich te melden bij Ibogem.

Alternatief zoeken voor affakkelen in de haven

Heel wat Beverenaars waren de voorbije weken zeer bezorgd over het affakkelen in de haven. Een technisch defect zou aan de oorsprong hiervan liggen. Maar de bezorgdheid over het affakkelen bestaat al veel langer. In het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016 dat onderschreven werd door het gemeentebestuur staat als één van de ideeën: “De vlam van de Fina doven. Oplossing zoeken voor energieverlies door affakkelen”

Ditmaal ging het weliswaar om een fakkel van Total, maar de problematiek is dezelfde. Naast de lichthinder, maken veel inwoners zich zorgen over de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt bij het affakkelen een massa broeikasgassen en fijnstof de lucht in geblazen. En dat heeft een impact op de gezondheid van de Beverenaar, want het fijnstof stopt niet aan de gemeentegrens. Maar bovendien wordt er veel energie verspild, vindt sp.a gemeenteraadslid Issam Benali.

De reactie van de Beverse burgemeester in de pers vond raadslid Benali teleurstellend: “Het aantal incidenten is fors gedaald maar af en toe kan er natuurlijk nog altijd iets fout lopen zoals vandaag. Een havengebied brengt economische welvaart met zich mee maar we moeten er ook de nadelen bijnemen.” (HLN 10/01/2019) Volgens raadslid Benali is deze situatie echter niet onoverkomelijk. Hij vraagt het gemeentebestuur om de piste te verkennen waarbij de restgassen omgezet worden in energie in plaats van ze af te fakkelen. Het bedrijf Holland Renewable Energy Technologies, gevestigd in de Rotterdamse haven, verkoopt bijvoorbeeld een systeem dat restgassen op een veilige en milieuvriendelijke manier omzet in energie.

Raadslid Benali vroeg de burgemeester om zijn nieuwe zitje in het Havenbestuur te benutten om de problematiek van het affakkelen ter sprake te brengen. Of om op zijn minst contact op te nemen met Total om mogelijke pistes te verkennen. Burgemeester Van De Vijver bleek echter niet zinnens om het probleem aan te pakken. Volgens hem is het technisch niet mogelijk om het affakkelen te vermijden. Nochtans zijn wereldwijd bedrijven, waaronder Total zelf, bezig met projecten om deze gassen om te zetten in elektriciteit, LNG of zelfs waterstof. Raadslid Benali vindt dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid niet opneemt en het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016, dat hij zelf ondertekend heeft, tekort doet.

GFT-regels veranderen!

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels om GFT-afval te sorteren. De inzameling wordt uitgebreid tot quasi alle keukenafval. In het verleden werd dierlijk materiaal geweerd uit de groene bak. Maar omdat onderzoek uitwijst dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijk materiaal, mag dit nu ook in de GFT-bak. Zo belandt er minder afval in de grijze vuilzak.

De volgende afvalstoffen kunnen nu extra toegevoegd worden aan het GFT-afval:
– keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als dierlijk)
– vlees- en visresten (uitgezonderd beenderen)
– schaaldierresten (uitgezonder schelpen zoals mosselschelpen en oesterschelpen)
– vaste zuivelproducten (bv. kaas)
– eieren en eierschalen
– mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn, …)

Hou hier rekening mee als je de overschotten van het nieuwjaarsdiner weggooit!

Stop armoede. Geef kansen.

Armoede facebook

De kinderarmoede is sterk gestegen in Beveren. En er zijn heel wat gezinnen die het moeilijk hebben. Het gemeentebestuur bespaarde echter op sociale premies en nam weinig initiatief om de stijgende armoede te stoppen. Het is tijd voor meer daadkracht.

 • Herstel van de afgeschafte gezinspremie.
 • Een gemeentelijk armoedeplan uitwerken.
 • Rechtenverkenners op pad sturen. Dit zijn sociaal werkers die gezinnen informeren over de premies en voordelen waar ze recht op hebben.

Beter beveiligen, betere buurt

Veiligheid facebook

Na lang aandringen is het gemeentebestuur vorig jaar gestart met de ondersteuning van buurtinformatienetwerken. Maar we zijn er nog lang niet. Als we Beveren veiliger willen maken, dan zal het volgende gemeentebestuur zeker volgende maatregelen moeten nemen.

 • Een buurtinformatienetwerk in iedere wijk van Beveren.
 • Cameratoezicht op parkings en fietsenstallingen.
 • De invoering van een inbraakpreventiepremie om je huis beter te beveiligen, bijvoorbeeld met inbraakwerende sloten en inbraakalarmsystemen.

Minder verbruik. Meer ecologie.

ecologie facebook

De klimaatverandering wordt stilaan voelbaar in Beveren. En het fijnstofprobleem kennen we maar al te goed. Beveren moet ambitieuzer zijn in de stappen naar groene energie en het aanpakken van fijnstof.

 • Meer steun voor inwoners van Beveren voor het opwekken van groene energie en plaatsen van groendaken.
 • Er moet een plan van aanpak komen voor de fijnstofproblematiek in Beveren.

 • Heel het wagenpark van de gemeente moet elektrisch – of waar nodig op gas – rijden. En de gemeente moet volop investeren in publieke laadpalen.

Minder verspillen. Beter besturen.

verspillen facebook

De gemeente Beveren heeft heel wat schulden. Per inwoner zelfs de hoogste schuld van de provincie. In 2014 verhoogde het bestuur de belastingen. De komende 6 jaar moeten de financiën op orde gesteld worden.

Daarom stellen wij drie concrete maatregelen voor:

 • Geen verhoging van de personenbelasting.
 • Ieder jaar overschotten boeken.
 • Geen megalomane en geldverslindende projecten lanceren.

Meer Veiligheid. Meer fietsen.

fietsen facebook

Zwakke weggebruikers moeten op de eerste plaats komen in Beveren. Stappen en fietsen moet veiliger worden. Het openbaar vervoer moet versterkt worden. Doorgaand vrachtverkeer moet geweerd worden. Dit zijn onze concrete voorstellen:

 • Beveiligde fietsenstallingen en veilige fietspaden.
 • Betere voetpaden, beter onderhoud én ieder voetpad toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en al wie slecht te been is.
 • Hogere overheden onder druk zetten voor betere bus- en treinverbindingen en behoud van station Melsele